مقیاس سنجش در آزمون آیلتس

نمره میزان مهارت توضیحات

 

نمره

میزان مهارت

توضیحات

9

زبان آموز حرفه ای

آزمون دهنده تسلط بالایی بر زبان دارد. فرد می تواند به خوبی از زبان انگلیسی بهره برد و در زبان بسیار دقیق و روان می باشد و فهم بالایی دارد.

8

زبان اموز بسیار خوب

آزمون دهنده تسلط بالایی بر زبان دارد ولی گاهی از کلماتی استفاده می کند که مناسب آن موقعیت نمی باشند و اشکالات کمی در گرامر دارد. آن ها درمورد موضوعات ناآشنا دچار سوء تفاهم می شوند. آن ها به خوبی و با جزئیات بحث می کنند.

7

زبان آموز خوب

آزمون دهنده تسلط خوبی بر زبان دارد، هرچند گاهی اشکالات گرامری ناچیز دارد و از کلمات بی ربط استفاده می کند و گاهی اشتباه می شنود. آن ها به خوبی و با جزئیات بحث می کنند در مهارت شنیدن خوب عمل می کتتد.

6

زبان آموز شایسته

آزمون دهنده تسلط خوبی بر زبان دارد، هرچند گاهی اشکالات گرامری ناچیز دارد و از کلمات بی ربط استفاده می کند و گاهی اشتباه می شنود. آن ها، مخصوصا درمورد موضوعات آشنا، نسبتا به خوبی بحث می کنند و مهارت شنیداری نسبتا خوبی دارند.

5

زبان آموز معمولی

آزمون دهنده در موضوعات خاص به خوبی عمل می کند و معنای کلی را اغلب متوجه می شود، هرچند گاهی در زبان اشتباهاتی مرتکب می شوند. آن ها در رشته خود می توانند ارتباط ساده ای داشته باشند.

4

زبان آموز محدود

آزمون دهنده فقط قادر است در موقعیت های آشنا و محدودی ارتباط برقرار کند. آن ها اغلب در درک مطلب و بیان مطلب مشکل دارند. آن ها نمی توانند از پس زبان پیچیده برآیند.

3

زبان آموز بسیار محدود

فرد آزمون دهنده تنها قادر است معنای کلی را در موقعیت بسیار آشنا درک کند یا انتقال دهد. در ارتباط آن ها اغلب اشکالاتی وجود دارند.

2

زبان آموز مکث کننده

آزمون دهنده در درک زبان گفتاری و نوشتاری بسیار مشکل دارد.

1

زبان آموز غیر فعال

آزمون دهنده تنها می تواند تعداد محدودی از کلمات را جداگانه استفاده کند و توانایی ایجاد ارتباط ندارد.

0

در آزمون شرکت نکرده

آزمون دهنده سوالات را جواب نداده است.