تفاوت های موجود در رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک

در اینجا به تفاوت میان رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک می پردازیم. تفاوت های موجود در writing task 1 آیلتس جنرال و آکادمیک

فراگیران آزمون جنرال آیلتس برای task 1 باید یک نامه بنویسند و این در حالی است که فراگیران آکادمیک آیلتس باید گزارشی از یک تصویر (table, chart,diagram, graph) بنویسند. در ادامه جزئیات بیشتری درمورد این موضوع خواهیم داشت.

نامه writing task 1 در آزمون جنرال آیلتس

    شما باید نامه ای بنویسید که رسمی، نیمه رسمی و یا غیر رسمی باشد.
    باید بیش از 150 کلمه بنویسید.
    شدیدا توصیه می شود که بیش از 20 دقیقه وقت صرف این قسمت نکنید.
    نامه های نمونه برای آزمون جنرال آیلتس.
    نکاتی درمورد نامه writing task 1 آزمون جنرال آیلتس.

گزارش مورد نیاز برای writing task 1 آزمون آکادمیک آیلتس

    فراگیران باید یک تصویر (table, chart,diagram, graph) را تحلیل کنند.
    فراگیران باید اطلاعات کلیدی را مشخص کنند و آن ها را به برگه جواب منتقل کنند.
    باید بیش از 150 کلمه بنویسید.
    شدیدا توصیه می شود که بیش از 20 دقیقه وقت صرف این قسمت نکنید.
    گزارش های نمونه برای آزمون آکادمیک آیلتس.

در اینجا نمونه ای از سوالات آیلتس آکادمیک و جنرال را برای writing task 2 مشاهده می کنید.

 نمونه سوال writing task 1 در آزمون جنرال

A friend has agreed to look after your house and pet while you are on holiday.

Write a letter to your friend. In your letter

    give contact details for when you are away
    give instructions about how to care for your pet
    describe other household duties

Write at least 150 words.

You do NOT need to write any addresses.

Begin your letter as follows:

Dear …………………,

نمونه سوال writing task 1 در آزمون آکادمیک

Take a look at the graphics and complete the task below.Graph showing computer ownership, 2002-10

Graph showing computer ownership by education level, 2002 and 2010
Task 1

The graphs above give information about computer ownership as a percentage of the population between 2002 and 2010, and by level of education for the years 2002 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

تصحیح Writing task 1 در آزمون آیلتس

برای تصحیح Writing task 1 چهار معیار وجود دارند و تنها یکی از آن ها برای جنرال آیلتس متفاوت است.

    Task Achievement در آزمون جنرال آیلتس: این معیار مربوط به هدف نامه، میزان لازم رسمی بودن نامه و تعداد لغات می باشد.
    Task Achievement در آزمون آکادمیک آیلتس:این معیار مربوط به ارائه نکات کلیدی و مهم، ایجاد بخش overview و اطلاعات درست می باشد. تعداد لغات هم مربوط به این معیار است.
    Cohesion and Coherence: این معیار برای هر دو آزمون جنرال و آکادمیک یکسان است و بر مبنای سازمان دهی اطلاعات، ایجاد پاراگراف ها و استفاده مناسب از کلمات ربط (linking devices) می باشد.
    Lexical Resource (Vocabulary): این معیار برای هر دو آزمون جنرال و آکادمیک یکسان است. این معیار مربوط به استفاده از لغات مناسب، لغات ترکیبی (collocations) و تعداد اشتباهات شما می باشد.
    Grammar: این معیار نیز برای هر دو آزمون جنرال و آکادمیک یکسان است. این معیار مربوط به استفاده از ساختارهای گرامری متنوع و انواع زمان ها، علامت گذاری و تعداد غلط های گرامری می باشد.

هر کدام از این معیارها 25 درصد نمره کلی شما را در writing task 1 تشکیل می دهد. قسمت writing task 1 band score descriptors را ،که IELTS منتشر کرده است، بررسی کنید.

    تفاوت های موجود در writing task 2 آیلتس جنرال و آکادمیک

در رابطه با writing task 2 میان آیلتس آکادمیک و جنرال تفاوت بسیار اندکی دیده می شود. در زیر به برخی از این تفاوت ها اشاره می شود.

1. میزان سختی سوالessay

اولین تفاوت این است که سوال موجود در writing task 2 آیلتس آسان تر و قابل فهم تر است. در اینجا نمونه ای از سوالات آیلتس آکادمیک و جنرال را برای writing task 2 مشاهده می کنید.

نمونه سوال writing task 2 در آزمون جنرال

Some people believe that teaching children at home is best for a child’s development while others think that it is important for children to go to school.

Discuss the advantages of both methods and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

 

نمونه سوال writing task 2 در آزمون آکادمیک

A person’s worth nowadays seems to be judged according to social status and material possessions. Old-fashioned values, such as honour, kindness and trust, no longer seem important.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

2. موضوعاتی که به شما داده می شوند

تفاوت دیگر موضوعاتی هستند که در آزمون جنرال و آکادمیک به فراگیران داده می شوند. موضوعات آیلتس جنرال بیشتر موضوعاتی کلیشه ای همچون خانواده، جامعه، TV، مدرسه، ارتباطات و غیره می باشند. ولی در آزمون آکادمیک موضوعات متنوع تری، همچون کشف فضا و اقتصاد، به چشم می خورند.

3. انواع essay برای آزمون جنرال آیلتس

نوع essay برای هر دو آزمون جنرال و آکادمیک یکسان است. ممکن است به شما یک opinion essay, discussion essay, advantage disadvantage essay, solution essay یا direct question essay بدهند.

4. نمره دهی و تصحیح

معیارهای تصحیح و نمره دهی در آزمون آکادمیک و جنرال برای writing task 2 یکسان می باشد. با کلیک بر روی این لینک اطلاعات بیشتری درمورد نمرات writing task 2 و توضیحی راجع به نمرات 5 تا 8 خواهید دید. به منظور توضیحات بیشتر درمورد نمره آیلتس در task 1 و task 2 بر روی لینک های  IELTS writing task 1 band score descriptors و IELTS writing task 1 band score descriptors که توسط آیلتس منتشر شده کلیک کنید.

5. تکنیک های ضروری برای نوشتن essay در آزمون جنرال و آکادمیک

شباهت دیگر بین آزمون جنرال و آکادمیک تکنیک های نوشتاری است که برای هر دو نوع آزمون یکسان می باشند. زبان آموزان برای هر دو نوع تست روش ها، نکات و راهکارهای یکسانی را به کار می گیرند. بنابراین همه تکنیک های ارائه شده در این وب سایت برای هر دو نوع آزمون مناسب می باشند.

طول مقاله و زمان بندی

در هر دو نوع آزمون، آکادمیک و جنرال، شما باید در مدت زمان 40 دقیقه، بیش از 250 کلمه بنویسید.

پر کردن پاسخنامهOfficial Writing Answer Sheet

فراگیرانی که در امتحان شرکت می کنند باید به مورد جنرال و آکادمیک در پاسخنامه دقت کنند و گزینه مربوطه را درست انتخاب کنند ( بدین معنا که اگر در آزمون آکادمیک شرکت می کنند گزینه آکادمیک و اگر در آزمون جنرال شرکت می کنند گزینه جنرال را در پاشخنامه انتخاب کنند).

نمونه واقعی پاسخنامه writing task 1

نمونه واقعی پاسخنامه writing task 2