چگونه Writing Task 1 تصحیح می شود: توضیحاتی درمورد نمرات 5 تا 8

در اینجا می بینید که چگونه writing task 1 تصحیح می شود و چه تفاوت هایی بین نمرات 5،6،7 و 8 وجود دارند. فرد ممتحن نوشته شما را بر مبنای 4 معیار زیر تصحیح می کند. در اینجا یاد می گیرید که با توجه به معیارهای ارائه شده چگونه نمره writing خود را افزایش دهید.

معیارهای مورد نظر جهت تصحیح writing task 1

فرد ممتحن نمره شما را طبق 4 معیار زیر تصحیح می کند. هر معیار 25 درصد کل نمره writing task 1 شما را تشکیل می دهد.

 • Task Achievement (میزان جوابدهی به سوال)
 • Coherence and Cohesion (همبستگی موجود در میان جملات و پاراگراف ها)
 • Lexical Resource (vocabulary)
 • Accuracy and Grammatical Range

در زیر، هر کدام از این معیار ها توضیح داده شده اند.

Task Achievement

فرد ممتحن اطلاعات، جزئیات، دقت و overview نوشته شما را چک می کند.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

 • تصویر را تحلیل کنید و تمام ویژگی های مهم را مشخص کنید
 • اطلاعات کلیدی را در قسمت overview ذکر کنید
 • در body paragraph جزئیات لازم را قید کنید (اعداد و تاریخ ها)
 • از نوشتن اطلاعات غلط بپرهیزید
 • نظر شخصی خود را در نوشته اعمال نکنید
 • اطلاعاتی که می بینید را در قالب یک گزارش بنویسید
 • بیش از 150 کلمه بنویسید (نتیجه نوشتن کمتر از تعداد کلمات لازم)

Coherence and Cohesion

در این معیار سازمان بندی اطلاعات، ایجاد پاراگراف های مناسب و استفاده از linking devices (کلمات ربط) بررسی می شود.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

 1. اطلاعات را در جای مناسب خود در writing قرار دهید
 2. 4 پاراگراف بنویسید
 3. از انواع کلمات ربط استفاده کنید (connectors)
 4. از کلمه ربط مناسب استفاده کنید
 5. از ضمیر ها برای ارجاع دادن استفاده کنید (this, that, it)

Lexical Resource

استفاده از کلمات مختلف، spelling و تعداد غلط های شما بر این معیار اثر می گذارند.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

 1. از کلمات مختلف و مناسب writing task 1 استفاده کنید
 2. از کلماتی استفاده کنید که اطلاعات را به صورت دقیق نشان دهند
 3. collocation ها را خوب یاد بگیرید (کنار هم قرار گرفتن فعل ها و اسم های مناسب)
 4. از غلط های spelling خودداری کنید
 5. از کلمات نامناسب و محاوره ای خودداری کنید ( سعی کنید بیشتر از کلمات رشمی استفاده کنید

Accuracy and Grammatical Range

به شما بر طبق ساختار جمله، زمان ها، گرامر و تعداد غلط ها نمره ای داده می شود.

نمره شما افزایش می یابد در صورتی که:

 1. از ساختارهای مختلف استفاده کنید
 2. برای تصویری که به شما می دهند از زمان مناسب استفاده کنید
 3. مراقب ترتیب لغات باشید (صفت+اسم – فعل+ قید)
 4. از غلط گرامری بپرهیزید
 5. علامت گذاری را رعایت کنید

نمونه ای از محاسبه نمره writing task 1

برای هر یک از این معیار ها به شما نمره ای داده می شود و در نهایت نمره شما محاسبه می گردد.

به عنوان مثال:

 • Task Achievement : Band 7
 • Coherence and Cohesion : Band 8
 • Lexical Resource (vocabulary) : Band 6
 • Accuracy and Grammatical Range : Band 7

ل writing task 1:برابر 7+8+6+7=28/4=7. به منظور محاسبه نمره خود همه نمرات را با هم جمع و سپس تقسیم بر 4 می کنید.

برای آگاهی از نمرات 1-9 و چگونگی محاسبه نمره بخش های به قسمت چگونگی نمره دهی امتحان آیلتس بروید.