چگونگی محاسبه تعداد کلمات

در اینجا خواهید آموخت که کلمات، اعداد و سمبل ها در آزمون آیلتس چگونه شمرده می شوند. برای بخش های Listening, Reading و Writing باید بدانید که کلمات چگونه شمرده می شوند. اگر به تعداد کلماتی که در جواب خود می نویسید دقت نکنید و تعداد اشتباهی بنویسید از شما نمره کم می شود.

تعداد کلمات در آزمون آیلتس چگونه محاسبه می شود؟

  1. در بخش writing اعداد، تاریخ و زمان به عنوان کلمه شمرده می شوند. به عنوان مثال 3000 = یک کلمه ، 55 = یک کلمه ، 9.30am = یک کلمه ، 12.6.2016 = یک کلمه. در بخش Listening عدد 3000 یک شما ره به حساب می آید و 9.30am نیز به همچنین.
  2. تاریخ که هم با عدد نوشته شود و هم با حروف بدینگونه محاسبه می شود. 12th July = یک کلمه و یک عدد .
  3. سمبل هایی که به همراه اعداد می آیند محاسبه نمی شوند. 55% = یک کلمه (% به عنوان کلمه به حساب نمی آید). ولی اگر بنویسید ” 55 percent”، در این صورت شما یک کلمه و یک عدد نوشته اید.
  4. کلمات کوچکی همچون “a” و “an” به عنوان یک کلمه محاسبه می شوند. همه حرف های اضافه نیز همچون “in” و یا “at” یک کلمه به حساب می آیند. همه کلمات شمرده می شوند.
  5. کلماتی که با خط فاصله به هم وصل شده اند (Hyphenated words) همچون up-to-date به عنوان یک کلمه محسوب می شوند.
  6. کلمات مرکبی ( compound nouns ) که با هم نوشته می شوند به عنوان یک کلمه شمرده می شوند. به عنوان مثال، lifestyle = یک کلمه
  7. کلمات مرکبی ( compound nouns )که به صورت جداگانه نوشته می شوند به عنوان دو کلمه شمرده می شوند.به عنوان مثال، university bookshop = دو کلمه
  8. همه کلمات شمرده می شوند، حتی کلمات موجود در پرانتز. به عنوان مثال در بخش writing آزمون آیلتس عبارت ” the majority of energy is generated by electricity (55%) ” دارای 9 کلمه است. عدد موجود در پرانتز نیز شمرده می شود.