چگونگی نمره دهی امتحان آیلتس

تیجه آزمون آیلتس از 1-9 است که معمولا به جای نمره به آن ها بند گفته می شود. 1 پایین ترین نمره و 9 بالاترین نمره می باشد. مقیاس سنجش در آزمون آیلتس به صورت زیر می باشد. برای مشاهده مقیاس ارزیابی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 مقیاس سنجش در آزمون آیلتس

 

چگونگی محاسبه نمره در آیلتس

به هرکدام از مهارت ها، listening, reading, writing, speaking, به صورت جداگانه نمره داده می شود و سپس این نمرات با هم جمع شده و میانگین آن ها محاسبه می شود و معدل به دست می آید که اگر عدد رندی نبود آن را رند می کنند. در امتحان آیلتس فرد می تواند به عنوان مثال نمره میانگین 6 یا 6.5 بگیرد و اگر نمره او چیزی مابین این نمرات بود سیستم آن را رند می کند. به صورتی که اگر به نمره فرد به نمره بالا نزدیکتر بود نمره افزایش می یابد مثلا اگر نمره فرد 6.875 باشد می شود 7 و اگر به عدد پایین نزدیک تر بود نمره به سمت پایین رند می شود مثلا اگر نمره فرد 6.65 باشد می شود 6.5.

Band score

Average of four components

Speaking

Writing

Reading

Listening

 
6.5 6.25 7 5 6.5 6.5 Test taker A
4 3.875 4 4 3.5 4

Test taker B

6 6.125 6 5.5 6.5 6.5

Test taker C

جزئیات مربوط به محاسبه نمرات آیلتس

مقیاس های مربوط به نتایج آیلتس آکادمیک و جنرال شبیه هم هستند و از نمره 1 تا 9 استفاده می کنند. شما در برگه نتیجه خود می توانید نمره میانگین و نمره مربوط به هرکدام از مهارت ها را به صورت جداگانه ببینید.

 

طرح مربوط به نمره دهی بخش listening آزمون آیلتس

برای بخش Listening، که 40 سوال دارد، با استفاده از جدول زیر می توانید نمره تقریبی آیلتس خود را محاسبه کنید.

Band Score 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
Score / 40 39-40 37-38 35-36 32-34 30-31 26-29 23-25 18-22 16-17 13-15 10-12 8-10 6-7 4-5

 

طرح مربوط به نمره دهی بخش Reading آزمونجنرال آیلتس

برای بخش Reading آزمون جنرال آیلتس، که 40 سوال دارد، با استفاده از جدول زیر می توانید نمره تقریبی آیلتس خود را محاسبه کنید.

Band Score 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
Score / 40 40 39 37-38 36 34-35 32-33 30-31 27-29 23-26 19-22 15-18 12-14 9-11 6-8

 

طرح مربوط به نمره دهی بخش Reading آزمون آکادمیک آیلتس

برای بخش Reading آزمون آکادمیک آیلتس، که 40 سوال دارد، با استفاده از جدول زیر می توانید نمره تقریبی آیلتس خود را محاسبه کنید.

Band Score 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
Score / 40 39-40 37-38 35-36 33-34 30-32 27-29 23-26 19-22 15-18 13-14 10-12 8-9 6-7 4-5

 

طرح مربوط به نمره دهی بخش Writing آزمون آیلتس

دو قسمت مربوط به بخش Writing بر طبق معیارهای زیر از 1 تا 9 نمره داده می شوند.

  1. Task Achievement (task 1), Task Response (task 2) (میزان کامل بودن جواب و پاسخ دهی به سوال)
  2. Coherence and Cohesion (همبستگی میان جملات و پاراگراف های متن)
  3. Lexical Resource (لغت)
  4. Grammatical Range and Accuracy (گرامر)

این معیارها به اندازه هم نمره دارند و نمره بخش Writing میانگین آن ها می باشد.

این معیارها به طور مفصل در بخش writing توضیح داده می شوند.

 

طرح مربوط به نمره دهی بخش Speaking آزمون آیلتس

بخش Speaking بر طبق معیارهای زیر از 1 تا 9 نمره داده می شوند.

  1. Fluency and coherence (روان صحبت کردن)
  2. Lexical resource (لغت)
  3. Grammatical range and accuracy (گرامر)
  4. Pronunciation (تلفظ)

این معیارها به اندازه هم نمره دارند و نمره بخش Speaking میانگین آن ها می باشد.

این معیارها به طور مفصل در بخش >توضیح داده می شوند.

همچنین برای>محاسبه نمره میانگین خود می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.